Badania archeologiczne na działce budowlanej

Kupując działkę budowlaną możemy zmierzyć się z problemem przeprowadzenia badań archeologicznych. Ustawa o ochronie zabytków z 2011 roku nakłada taki obowiązek na właścicieli nieruchomości, na których terenie znajduje się stanowisko archeologiczne. Prace takie należy zlecić uprawnionemu archeologowi, który przeprowadzi wykopaliska. Wbrew obiegowej opinii, prace takie nie trwają „latami” i nie powodują dożywotniej blokady budowy domu. Wprawnie przeprowadzone badania, uwolnią działkę w ciągu trzech-czterech tygodni. Poniżej przedstawiamy przykładowy raport z badań archeologicznych, przeprowadzonych pod Warszawą na działce inwestora prywatnego.
„Badania archeologiczne wyprzedzały zabudowę i zagospodarowanie działek nr ew.: 001/01, stanowiącej własność Państwa Janiny i Jana Janowskich, położonej we wsi Janów, gmina Janów Podlaski, powiat janowski. Prace prowadzono na podstawie decyzji nr 1555/2013 z dnia 24.05.2011 r., wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Wyżej wymienione działki zlokalizowane są na terenie stanowiska archeologicznego AZP 88-64/16 i w jego strefie ochronnej. Prace prowadzono zgodnie z decyzją w dniu: 27.04.2011 r. Stanowisko leży na płaskiej, wydłużonej wydmie, w sąsiedztwie mocno zabagnionej dolinki małego cieku. W czasie badań powierzchniowych prowadzonych w 1984 r. odkryto w tym miejscu 1 wiór krzemienny i 24 fragmenty ceramiki, których chronologię określono na okres neolitu, dodatkowe 2 fragmenty ceramiki datowano na okres epoki żelaza. Działka przed rozpoczęciem prac była użytkowana rolniczo.

rozpoczęto w dniu 27.04.2011 r. od otwarcia wykopu sondażowego o wymiarach 15 x 20 m, którego powierzchnia stanowiła około 20 procent powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę. Wykop usytuowano centralnie wzdłuż wschodniej granicy działki. Po wyczyszczeniu powierzchni wykopu uchwycono zarysy czterech obiektów. Niestety, wszystkie obiekty okazały się być pochodzenia naturalnego, bądź były pozostałościami współczesnej działalności człowieka. W trakcie czyszczenia znaleziono jedynie 2 kawałki ceramiki, w tym jeden na powierzchni przed rozpoczęciem prac ziemnych. Ze względu na zły stan zachowania i brak cech charakterystycznych, jej chronologię można ustalić jedynie na okres pradziejów.
Po przeprowadzonych badaniach, wnioskuję o wyłączenie działki 011/01 spod opieki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”.

Wykopaliska nie przyniosły zbyt wielkich odkryć archeologicznych, trwały one około 3 dni. Po ich zakończeniu, Inwestor zobowiązany był jedynie do zapewnienia nadzoru podczas kopanie fundamentów nie przyniósł żadnych znalezisk.