Bezpieczeństwo na budowie

Warto dbać o przestrzeganie przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, ponieważ konsekwencje lekkomyślności w tym zakresie mogą być tragiczne i dotyczyć zagrożenia zdrowia a nawet życia ludzi.

Z racji wykonywanego zawodu odwiedzam liczne budowy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. Na budowach dużych oraz takich gdzie ustanowiono Inwestora Zastępczego przepisy BHP są przestrzegane. Zagrożenia rosną proporcjonalnie do zmniejszania się inwestycji. Niewątpliwie najmniej bezpiecznie pracuje się na budowach domów jednorodzinnych.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest oszczędność czasu i pieniędzy – przestrzeganie przepisów BHP sporo kosztuje i pochłania cenny czas – oraz ciągła rotacja pracowników i zatrudnianie osób „na czarno”. Zdarza się również, że na małych budowach, kierownik budowy – a więc osoba odpowiedzialna za egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP – jest rzadkim gościem.

Najwięcej wypadków zdarza się przy pracach remontowych, które nie wymagają ustanowienia kierownika budowy.

Likwidacja zagrożeń leży także w interesie prywatnych inwestorów budujących domy jednorodzinne, ponieważ  w razie wypadku, w pewnych okolicznościach także oni mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.

Przeciętnie w ciągu roku dochodzi do kilku tysięcy wypadków na budowach, życie traci kilkadziesiąt osób.

Najczęściej spotykane przejawy lekceważenia przepisów to:

  • Brak środków ochrony indywidualnej (kask, szelki, rękawice ochronne)
  • Praca na wysokości bez wymaganych  zabezpieczeń
  • Niedbale ustawione rusztowania
  • Lekkomyślne używanie urządzeń budowlanych  bez zabezpieczeń
  • Nieprzestrzeganie przepisów przy pracach  transportowych

Podstawowe zasady przy wykonywaniu robót budowlanych:

Praca na wysokości

Kwalifikowana wysokość to co najmniej 1 m od poziomu podłogi. Wymagany podest z balustradą wysokości co najmniej 1,1 m ( poręcz)  i krawężnikiem wysokości 0,15 m, między poręczą a krawężnikiem – deska w połowie wysokości. Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości, powinny mieć linkę mocującą o długości do 1,5 m.

Praca w wykopie

Przy głębokości wykopu większej niż 1 m należy go zabezpieczyć balustradą z poręczą na wysokości 1,1 m, ustawioną w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

Rusztowania

Może je montować osoba mająca uprawnienia – odbiór potwierdzony przez kierownika budowy wpisem do dziennika. Rusztowanie powinno mieć instalację odgromową oraz posiadać dokumentację techniczną lub przynajmniej instrukcję obsługi. Pomostów nie wolno przeciążać materiałami i ludźmi. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami z linką. Używanie skrzyń, beczek, cegieł lub podobnych przedmiotów jako podpór pomostów jest zabronione.

Instalacje i urządzenia elektryczne

Nie wolno dotykać mokrymi dłońmi urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Przewody elektryczne zasilające urządzenia i maszyny budowlane nie mogą być prowadzone bezpośrednio po gruncie, bez zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowiska pracy i składowiska materiałów budowlanych nie mogą być sytuowane pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Praca na drabinie

Nie wolno wykonywać z drabiny robót ciesielskich na wysokości powyżej 3 m od podłoża oraz używać jej jako podestu. Nie należy ustawiać drabin w pobliżu maszyn i urządzeń niebezpiecznych. Na drabinę nie wolno wnosić ciężaru powyżej 10 kg. Drabina przystawna nie może być używana do prac murarskich i tynkarskich.

Reasumując, należy stwierdzić że bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie, a także osób postronnych  zależy od odpowiedzialnego wykonywania obowiązków przez wszystkich uczestników budowy, od projektanta (architekta) poczynając, poprzez kierownika budowy, właściciela firmy budowlanej, inwestora aż do poszczególnych pracowników.

Zapraszam do korzystania z poradnika zawierającego informacje związane z formalno-prawną stroną inwestycji budowlanych: www.archi55.pl/poradnik

arch.P.Kropaczek

www.archi55.pl