Czy podatek katastralny jest nieunikniony?

Co jakiś czas wraca temat podatku katastralnego. Jest to podatek określany w zależności od wartości nieruchomości, a nie od jej powierzchni (jak to jest w dotychczasowych unormowaniach). Aby móc nałożyć podatek katastralny trzeba dysponować odpowiednią ewidencją – tzw. katastrem, w którym, oprócz danych o gruntach i budynkach, figurować powinna też wartość każdej nieruchomości.

Taka ewidencja jednak w Polsce, jak dotąd nie istnieje. Nawet nie gromadzi się jeszcze tego typu danych. Przed wprowadzeniem podatku katastralnego musiałoby nastąpić oszacowanie wartości nieruchomości specjalnie do tych celów i to na podstawie uchwalonych nowych przepisów. Ostatnie bowiem przepisy w tym zakresie pochodzą z 1997 r. oraz z 2004 r. i zdążyły już utracić moc obowiązującą.

Wartości katastralne wszystkich nieruchomości musiałyby zostać oszacowane przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Mówi się tu o procesie powszechnej taksacji nieruchomości w wyniku której nastąpiłoby ustalenie wartości wykorzystywanej następnie do ustalania podstawy opodatkowania. Wycenie podlegałaby wartość gruntu, budynków oraz wszystkich części składowych nieruchomości. W kolejnym etapie należałoby sporządzić mapy i tabele taksacyjne, wpisać także odpowiednie dane z ksiąg wieczystych.

Takie mapy i tabele powinny być udostępnione do publicznego wglądu, aby właściciele mogli zweryfikować ich poprawność, ewentualnie złożyć swe zarzuty co do przedstawionych szacunków. Dopiero po upływie terminu do składania takich zażaleń zaistniałaby możliwość podjęcia przez radę gminy uchwały o nadaniu mocy urzędowej mapom i tabelom taksacyjnym. Byłaby to dopiero wówczas formalną podstawa do dokonania naliczeń podatku katastralnego.Z racji wymogów prawnych nowy podatek mógłby być wprowadzony tylko przez Sejm RP w drodze ustawy, po uprzednim przygotowaniu projektu takiej ustawy np. przez Ministra Finansów.

Już po uchwaleniu i opublikowaniu stosownych przepisów, podatek katastralny mógłby nakładać (w formie decyzji) organ ewidencyjny prowadzący kataster. Wartość wskazana w decyzji byłaby wpisywana w katastrze każdej indywidualnej nieruchomości. Jednakże wiadomo, że ta wielkość mogłaby ulegać zmianie z urzędu, albo też na uzasadniony wniosek podatnika, w oparciu o indywidualne oszacowanie ceny nieruchomości. Konieczne byłoby więc wprowadzanie na bieżąco zmian w zapisach katastru. Ustalenia w katastrze musiałyby otrzymać moc urzędową i podobnie jak ustawa o podatku katastralnym powinny być publikowane w Dzienniku Ustaw. Jak łatwo wywnioskować – wprowadzenie podatku katastralnego wymaga czasu, pracy i dużych nakładów finansowych. Szczególnie obciążone kosztami byłyby samorządy lokalne. Jest więc raczej mało prawdopodobne, aby taki podatek został wprowadzony w najbliższym czasie, jednak z pewnością go nie unikniemy.