Jak rozwiązać umowę o zarządzanie?

W kwestii zarządzania nieruchomościami bywa, że rozwiązanie umowy między stronami stanowi problem. Jeżeli następuje to za zgodą obu stron nie jest bardzo skomplikowanym procesem, jednak w sytuacji wypowiedzenia umowy pojawiają się kłopoty zarówno po stronie zarządcy, jak i właściciela.

W przypadku gdy umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta jest na czas określony wygasa ze względu na upływ okresu, na który została zawarta. Rozwiązuje się również z mocy prawa w razie śmierci lub utraty zdolności prawnej przez zarządcę. Istnieje także możliwość rozwiązania umowy, za porozumieniem stron, a w sytuacji braku porozumienia, za wypowiedzeniem.

Rozwiązanie umowy za zgodą wspólnoty

Tryb powierzenia zarządu w skali dużej wspólnoty mieszkaniowej nie wywołuje wątpliwości interpretacyjnych. Z kolei tryb zlecenia zarządzania lub administrowania w praktyce bardzo często skutkuje konfliktami w kwestii różnych zdań określających to, czy zarząd może bez zgody wspólnoty mieszkaniowej, w potaci uchwały, zawrzeć i rozwiązać umowę o zarządzanie lub administrowanie.

Kiedy upływa terminu wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia upływa od skutecznego złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do jej rozwiązania. Strony muszą określić ten czas w umowie. W stuacji braku takiej deklaracji stosuje się przepisy kodeksu cywilneg regulujące stosunek zlecenia.

Okres wypowiedzenia obowiązuje od momentu doręczenia wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy w praktyce

W praktyce mamy do czynienia z dwoma sytuacjami prawnymi, tj. podjęcie uchwały dotyczącej umowy wypowiedzenia przez właściciela lokalu lub upoważnienie zarządu do wypowiedzenia umowy.

Kiedy właściciel lokalu w uchwale upoważnił wyłącznie zarząd do wypowiedzenia umowy wtedy, na podstawie upoważnienia w uchwale, umowę wypowiada zarząd, a następnie doręcza wypowiedzenie zarządcy. Na takim oświadczeniu o wypowiedzeniu od zarządu, dokonanym z upoważnienia w uchwale, podpisy muszą być złożone przez przynajmniej dwóch członków zarządu wieloosobowego.

W przypadku gdy wypowiedzenie zostanie podpisane tylko przez jednego z nich, nie będzie ono stanowić skutecznego złożenia w imieniu wspólnoty mieszkaniowej oświadczenia o wypowiedzeniu. Doręczenie go nie wywoła więc efektywnego wypowiedzenia umowy o zarządzanie. Wtedy zarząd ma obowiązek naprawienia swojego błędu czyli złożenia poprawnego oświadczenia w imieniu wspólnoty mieszkaniowej o wypowiedzeniu oraz doręczenia tego dokumentu zarządcy. Okres wypowiedzenia umowy będzie obowiązywał od momentu doręczenia poprawnie złożonego oświadczenia.

Autorem tekstu jest Nawigator – Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Warszawa, Wrocław, Kraków