"Kapuściński non-fiction" Artur Domosławski

Artur Domosławski – wybitny polski reporter i dziennikarz związany z Gazetą Wyborczą. Znawca kultury Ameryki Łacińskiej. Był wieloletnim przyjacielem Ryszarda Kapuścińskiego, o którym napisał biografię Kapuściński non-fiction.

Autor w książce Kapuściński non-fiction dokonuje próby opisu życia, charakteru i twórczości pisarza. Podstawę do napisania książki stanowiły rozmowy z osobami związanymi z pisarzem, archiwum rodziny, wczesne wiersze pisarza, materiały z IPN. Dokumentację autor zebrał z różnych zakątków świata – z Etiopii, Boliwii, Stanów Zjednoczonych. Wokół książki rozgorzała gorąca dyskusja.

Dzięki rzetelnej analizie życiorysu artysty, powstaje żywy portret Ryszarda Kapuścińskiego na tle historycznych zdarzeń. Z biografii dowiadujemy się, że Ryszard Kapuściński był wybitnym pisarzem, dziennikarzem i fotografem, który zdobył prestiżową Nagrodę Księcia Austrii. Jego dzieła Cesarz, Wojna futbolowa, Szachinszach i Heban zostały przetłumaczone na wiele języków świata.

Artur Domosławski w swoim dziele Kapuściński non-fiction rzetelnie i szczegółowo opisał życiorys wielkiego pisarza, dokonał próby scharakteryzowania jego charakteru i twórczości. Wszystkie swoje tezy doskonale potwierdza dowodami. Przywołuje rozmowy z osobami bliskimi pisarzowi, zamieszcza fragmenty z dzienników. Autor korzystał z archiwum rodziny, z wierszy pisarza, z materiałów z IPN. Dokumentację o Ryszardzie Kapuścińskim zbierał w Etiopii, Boliwii, U.S.A. Biografia wzbudziła wiele kontrowersji.

Dzięki wnikliwej analizie dokumentów autor stworzył żywy portret Ryszarda Kapuścińskiego na tle historycznych wydarzeń. Ryszard Kapuściński – wybitny polski pisarz, publicysta, fotograf, któremu została przyznana prestiżowa Nagroda Księcia Austrii. Na wiele języków świata zostały przetłumaczone takie jego dzieła, jak Cesarz, Wojna futbolowa, Szachinszach i Heban.