Spadek z przed 2006 roku

Zmiana w ustawie dotycząca zniesienia obowiązku podatkowego od spadków i darowizn zawierała kilka niejasności, które wprowadzały dowolność interpretacji.
NSA w dniu 12 06 2008 wypowiedział się po raz pierwszy w sprawie podatków tzw. starych spadków, czyli otrzymanych przed 2007 r. Niestety wyrok jest niekorzystny dla spadkobiorców.
Chodzi o ulgę w podatku od spadków i darowizn od bliskiej rodziny, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2007 r. oraz kontrowersyjne ustawy ją wprowadzające. Wprowadzony art. 4a ustawy zwalnia w całości od podatku od spadków bliską rodzinę spadkodawcy. Problematyczne okazało się tylko określenie, od kiedy ulga ta ma zastosowanie. Kontrastują tutaj bowiem dwa przepisy.

  • art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 11 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, do nabycia rzeczy i praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem nowelizacji 01 styczeń 2007 r. stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadku i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed zmiana.
  • art. 3 ust. 2 ustawodawca uzupełniła, o nowe brzmienie art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadzone z dniem 1 stycznia 2007 r. należy stosować również do nabycia własności i praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 12 05 2006 r. Przepis art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn dowodzi, że zwolnienie opisane w art. 4a tej ustawy stosuje się w sytuacji, gdy w chwili nabycia spadku spadklobiorca posiadał obywatelstwo polskie lub jednego z państw unijnych czy EFTA, lub jeśli posiadał miejsce zamieszkania na terenie jednego z tych krajów.

Interpretacjapowyższych przepisów okazała się tak skomplikowana, że podzieliła nawet sądyadministracyjne. Jedne wskazywały, że nowe zwolnienie tyczy się tych podatników, których spadkodawcy zmarli po 2006 r. Inne natomiast stały na stanowisku, iż zwolnienie można stosować, gdy śmierć nastąpiła po 12 maja 2006 roku.

W końcu sprawą zajął się NSA. Jak donosi Rzeczpospolita i Gazeta Prawna rozpatrywał on 4 wyroki sądowe o takich stanach faktycznych. We wszystkich przyznał rację fiskusowi, że ulga to ma zastosowanie tylko do spadków otrzymanych po 2006 r.

Sąd udowadniał, że ustawa nowelizacyjna wprowadzająca tę ulgę weszła w życie 01 stycznia 2007 r. Także art. 3 ust. 1 tej ustawy jasno wskazuje, że do przedmiotów oraz praw nabytych przed tą datą należy stosować stare zasady opodatkowania.

Sąd zgodził się też z tym, że to złe przepisy wprowadziły w błąd podatników i uznając, że nie powinni być oni obciążeni finansowo za błędy ustawodawcy, odstąpiono od zasądzenia kosztów postępowania.
Prowadzeniem spraw spadkowych zajmują się adwokat z Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.