Ubezpieczenie oc rolników bez tajemnic

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego, jakim jest oc rolników zawierana jest na okres dwunastu miesięcy. Obowiązek zakupu polisy oc powstaję w dniu pełnoprawnego objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Każda umowa oc rolników wygasa po upływie roku oraz w przypadku utraty określonych w umowie użytków i gruntów o charakterze rolnym. W przypadku braku ubezpieczenia obowiązkowego jakim jest oc rolników, następuję kara w postaci pieniężnej w wysokości 30 euro na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Każdy rolnik oprócz ubezpieczenia oc rolników musi nabyć ubezpieczenie wszelkich budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od takich zdarzeń jak pożar, powódź i inne zdarzenia losowe. Obowiązek ten powstaję w dniu pokrycia budynków dachem. Umowa ta także zawierana jest na okres dwunastu miesięcy, budynek może jednak zostać wyłączony z ubezpieczenia w momencie rozbiórki bądź też w momencie gdy przestaje spełniać funkcje wymagane do objęcia go ubezpieczeniem. Odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków zostaje wypłacone w przypadkach takich jak: pożar, powódź bądź podtopienie, huragan, uderzenie pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, nawanych opadów deszczu, gradu bądź śniegu. Szkody zostają wycenione przez zakład ubezpieczeniowy według jego cenników. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym posiadamy ubezpieczenie zwolnione jest z wypłaty odszkodowania, gdy ubezpieczony umyślnie spowoduję szkodę. Brak umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków, karany jest grzywną w wysokości 100 euro na rzecz gminy.