Zagraniczny spadek a prawo spadkowe

Bardzo często zdarza się, że osoba, która otrzymała spadek z zagranicy nie wie, czy ma się stosować do prawa polskiego czy obcego. Prawo właściwe dla spraw spadkowych określają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 Prawo prywatne międzynarodowe oraz Konwencja haska dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych z 5 października 1961 r. Przepisy zależne są także od różnych międzynarodowych umów i porozumień, do których przystąpiła Polska.

Prawo ojczyste spadkodawcy

Osoba zmarła ma prawo, aby w sporządzonym testamencie lub w innym rozporządzeniu sporządzonym na wypadek jej śmierci, zdecydować o tym, czy będzie ono podlegać prawom obowiązującym na terenie ojczystego kraju, miejsca zamieszkania lub też miejsca, w którym aktualnie się znajduje. W przypadku, gdy nie dokona takiego wyboru, właściwym prawem w tej sytuacji będzie prawo ojczyste spadkodawcy.

Obywatelstwo

Osoba, która posiada obywatelstwo dwóch lub więcej państw, będzie podlegała prawu ojczystemu, czyli takiemu z którym najściślej jest związana. Ważność sporządzonego testamentu rozstrzyga prawo ojczyste z chwili dokonanych czynności przez spadkodawcę.

Prawo obce

W sytuacji, gdy ojczystym prawem spadkodawcy jest prawo obce, to dziedziczenie następuje według prawa obcego, chyba że spadkodawca w sporządzonym testamencie wskazał jako właściwe prawo swojego miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że prawo właściwe ojczyste określa przede wszystkim krąg osób uprawnionych do dziedziczenia oraz zasady postępowania podczas otwarcia spadku.

Prawo polskie i zagraniczne

Bardzo ważne jest to aby, pamiętać że każde prawo w zależności od państwa będzie mogło w znacznym stopniu różnić się od polskiego prawa spadkowego. Termin zrzeczenia się dziedziczenia czy termin zachowku może w przepisach innych państw ogóle nie istnieć lub też może wiązać się z zupełnie innymi obowiązkami i prawami spadkobierców.

Kto pomoże

W sytuacji, gdy dana osoba otrzyma spadek z zagranicy, może ona liczyć na pomoc konsula. Przede wszystkim pomoże on we wszelkich formalnościach związanych ze sprawami spadkowymi z zagranicy. Informacje otrzymamy w polskim konsulacie, ponieważ wszystkie oddziały konsularne współpracują ze sobą i pośredniczą w sprawach spadkowych.