Zakładowa Kontrola Produkcji – wymogi prawne

Warunki wprowadzenia do obrotu materiałów budowlanych opisuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. zwane w skrócie CPR. W Unii Europejskiej jest ono obowiązkowe od 1 lipca 2013 r. Rozporządzenie to nakłada na wszystkich producentów produktów budowlanych obowiązek wprowadzenia w w zakładach produkcji wspomnianej Zakładowej Kontroli Produkcji.

System Zakładowej Kontroli Produkcji sprowadza się przede wszystkim do stałego prowadzenia dokumentacji obejmującej wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte w fabryce produkcji. Dokumentacja Zakładowej Kontroli Produkcji, której podstawą jest tzw. księga zakładowej kontroli produkcji, ma zapewniać produkcję wyrobów o właściwościach niezmiennych i zgodnych w wymogami technicznymi. System ZKP powinien być z uwzględnieniem charakterystyki danego przedsiębiorstwa ( wymagane właściwości wyrobów, stopień automatyzacji linii i urządzeń produkcyjnych itp.).

Efektywnie wdrożony i poprawnie funkcjonujący system ZKP zapewnia:
– stabilność produkcji
– uzyskiwanie przez wyrób cech zgodnych ze specyfikacjami technicznymi
– uzyskiwanie przez wyrób cech zgodnych z deklarowanymi przez producenta właściwościami.

System ZKP musi zawierać:

Odpowiedzialność poszczególnych pracowników za dane obszary działalności zakładu;
Opisy właściwości użytkowych wyrobu na poszczególnych etapach produkcji;
Metody prowadzenia i nadzorowania zapisów;
Szkolenia, jakim poddawani są pracownicy;
Zasady postępowania z reklamacjami i prowadzenia działań korygujących;

Najważniejsze dokumenty wchodzące w skład zakładowej kontroli produkcji to:

Księga ZKP;
Specyfikacje techniczne;
Udokumentowane procedury / instrukcje;
Dokumenty informacyjne (przepisy prawa, opis technologiczne);

Podstawą systemu zarządzania jakością jest norma PN-EN ISO 9001, którą mogą stosować wszelkie organizacje i przedsiębiorstwa niezależnie od rodzaju i wielkości. Po spełnieniu wymagań normy przyznawany jest certyfikat.

W celu wprowadzenia lub udoskonalenia działania systemu ZKP w przedsiębiorstwie zalecane jest skorzystanie ze specjalistycznych szkoleń ZKP oferowanych przez różne jednostki oferujące też pomoc w otrzymaniu certyfikatu CE.