Zdolność kredytowa

Siłą przetargową dla otrzymania kredytu jest posiadanie przez biorcę kredytu zdolności kredytowej popartej credit scorringiem. Plusem jest również analiza swot. Ocena wypłacalności kredytowej jest wykonywana na podstawie sprawozdań dotyczących stanu finansowego i sytuacji gospodarczej kredytobiorcy oraz na podstawie o zebrane dane i wyniki inspekcji przeprowadzonej u wnioskodawcy. Dla upewnienia się co do przewidywanej sytuacji wnioskodawcy można brać pod uwagę nie tylko stan aktualny, lecz także przewidywania odnośnie przyszłych wypłacalności i zdolności kredytowej w okresie kredytowania, którego elementem jest przykładowy biznes plan.

Osobie nie prowadzącej działalności gospodarczej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność do czynności prawnych, które nie posiadają zdolności kredytowej instytucja bankowa może udzielić kredytu pod warunkiem ustalenia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu, przedłożenia niezależnie odzabezpieczenia spłaty kredytu – programu restrukturyzacyjnego, którego realizacja zapewni uzyskanie zdolności kredytowej w określonym przez biznes plan czasie.

Górny okres spłaty kredytu obrotowego nie może przekroczyć 4 lat, z tym, że dla kredytów oprocentowanych według niezmiennej stopy procentowej, w tym kredytów ze spłatą odsetek z góry za cały okres spłaty nie może przekroczyć jednego roku. Kredyt ten może być oprocentowany na podstawie stałej stopy procentowej obowiązującej w dniu podpisania umowy kredytu, a także rynkowej stopy % obowiązującej w okresie spłaty kredytu.