Auditor Wewnętrzny ISO

views
0

Firmy, podmioty, które zdecydowały się na wdrożenie i certyfikowanie Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, zobligowane są do wyznaczenia spośród swojego grona osób pełniących rolę Auditorów Wewnętrznych ISO. Prowadzenie auditu ma na celu zbieranie informacji niezbędnych do prowadzenia ciągłego procesu doskonalenia organizacji, która zdecydowała się na wdrożenie i certyfikowanie Systemu Zarządzania Jakością. Zadaniem Auditorów wewnętrznych ISO jest weryfikacja zgodności prowadzonych działań z wytycznymi wdrożonej normy, obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami prawnymi.

Auditor Wewnętrzny ISO ma zebrać obiektywne dowody, które wskażą obszary wymagające wprowadzenia działań naprawczych i korygujących, które przyczynią się do poprawy jakości wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Auditor Wewnętrzny ISO powinien dogłębnie badać zaistniałe problemy poprzez analizę otrzymanych dokumentów ale także, a może przede wszystkim, poprzez rozmowy z właścicielami procesów, musi przy tym zachować obiektywizm, tak aby wydana przez niego opinia była pozbawiona nacisków i presji innych osób.

Zgodnie z wymaganiami normy Auditor Wewnętrzny ISO musi przejść odpowiednie szkolenie. Osoby wytypowane do pełnienia tej funkcji w organizacji powinny wybrać takie szkolenia, które w swoim programie posiadają nie tylko omówienie technik przeprowadzania auditów i sposobów raportowania ich wyników ale także omówienie podstawowych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

Firma wybierając kandydatów na Auditorów Wewnętrznych powinna brać pod uwagę predyspozycje osób wytypowanych do pełnienia tej funkcji w organizacji. Ważna jest nie tylko wiedza Auditora o organizacji ale także jego umiejętność radzenia sobie w trudnej sytuacji, komunikatywność, etyczne postępowanie czy asertywność.