Konstrukcja pracy naukowej

25 views
0

Praca magisterska, licencjacka czy dyplomowa może być traktowana jako rodzaj pracy naukowej, nie tylko podsumowującej osiągnięcia edukacyjne, ale też często będącej wstępem do dalszych badań. Ponieważ ma odzwierciedlać wiedzę i kompetencje autora w zakresie danej dziedziny jest redagowana zgodnie z przyjętymi zasadami i metodami.

Efektem pracy naukowej powinny być wnioski ważne w kontekście wybranej dziedziny. Dlatego niezbędne jest ustalanie pewnych faktów i opracowywanie teorii, a także definiowanie określonych terminów i pojęć, które pozwolą na wyprowadzenie właściwych wniosków końcowych. Jednak pierwszym etapem tych działań zawsze jest formułowanie problemu badawczego, określonej koncepcji, która warunkuje rodzaj pracy naukowej. Z rodzajem pracy naukowej wiąże się wybór metod badawczych, pozwalających na określenie istotnych faktów i teorii, a w konsekwencji wniosków.

Autor pracy naukowej korzysta z wielu źródeł i badań, czasami też podejmuje się przeprowadzenia własnych doświadczeń. Uzyskane informacje i wyniki musi poddać dogłębnej analizie, a następnie zebrać je i przedstawić w swojej rozprawie redagowanej zgodnie z obowiązującymi zasadami określającymi jej konstrukcję. W skład pracy naukowej wchodzi:

  • wstęp – w którym autor uzasadnia wybór temu, określa tezę, wskazuje cele i zastosowaną metodologię badawczą, a także wyjaśnia zasadność uwzględnionych źródeł i opracowań,
  • rozdziały – w których autor dokonuje analizy tematu, skupiając się na wyjaśnianiu kolejnych zagadnień (autor może też zastosować podział na podrozdziały, jeśli wymaga tego sposób ujęcia tematu),
  • zakończenie – będące podsumowaniem całej pracy poprzez weryfikację i zestawienie zagadnień najważniejszych w kontekście sformułowanego problemu badawczego,
  • bibliografia – będąca wykazem wszystkich opracowań i źródeł wykorzystanych przez autora przy redagowaniu pracy,
  • aneksy – zawierające dokumenty, zdjęcia, dane statystyczne itp.,
  • spis treści.

Zachowanie przez autora obowiązujących standardów świadczy o dobrej znajomości dziedziny, metodologii badawczej, umiejętności zbierania i weryfikowania materiałów źródłowych, a w konsekwencji o rzetelnym opracowaniu tematu. Praca naukowa powinna być pisana językiem adekwatnym do danej dziedziny, z uwzględnieniem właściwych terminów i pojęć. Autor musi wykazać się umiejętnością definiowana terminów, analizowania zagadnień i formułowania wniosków. Praca naukowa wymaga też prowadzenia pewnego rodzaju polemiki, dyskusji z autorami innych opracowań, ważnych dla analizowanego tematu. Wymagania stawiane autorowi mają pomóc mu przygotować rozprawę, która stanie się wartościowym dla danej dziedziny opracowaniem.

Przy współpracy z Pisanie.co