Kupujemy działkę pod budowę domu

views
0

Lokalizacja jest podstawowym czynnikiem określającym wartość nieruchomości. Działka musi spełniać ponadto szereg innych kryteriów by nadawać się do zabudowy i nie stwarzać przy tym zbędnych komplikacji.

Parametry działki

Należy zwrócić uwagę na wielkość, szerokość, uzbrojenie, warunki glebowe, sąsiedztwo i skomunikowanie działki oraz lokalizację w stosunku do stron świata. Wiele gmin określa minimalną powierzchnię działki budowlanej, której wielkość musi umożliwiać zarówno wygodne rozmieszczenie zabudowy jak też zgodne z przepisami (zachowanie odległości) usytuowanie budynków oraz innych elementów zagospodarowania jak: studnia, śmietnik, szambo, zbiornik oleju (gazu) itp. Pożądana wielkość to 700 – 1000 m2. Należy pamiętać że, przez działkę może przebiegać linia rozgraniczająca drogę lub nieprzekraczalna linia zabudowy, które dodatkowo ograniczają możliwość zabudowy. Szerokość działki powinna wynosić co najmniej 22 m. Działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej ( bezpośrednio lub poprzez służebność ). Wjazd na działkę powinien być usytuowany od strony północnej lub wschodniej, umożliwia to lokalizację salonu od strony nasłonecznionej. Zachowanie powyższych parametrów umożliwi prawidłowe wykonanie projektu przez biuro projektowe. Działka którą chcemy kupić musi posiadać bezpieczne, nieuciążliwe sąsiedztwo umożliwiające komfortowe zamieszkiwanie przez wiele lat.

Należy sprawdzić czy teren posiada niezbędne uzbrojenie (media) oraz czy jest ono wystarczające dla podłączenia nowego odbiorcy. Zdecydowanie nie należy kupować działki na której znajdują się elementy utrudniające zabudowę np. słupy i przewody , także te podziemne.

Warunki gruntowo-wodne

Są niezmiernie istotne i mogą rzutować na znaczne podniesienie kosztu inwestycji. W przypadku terenów niezabudowanych należy bezwzględnie wykonać badania geologiczne by stwierdzić czy: podłoże gruntowe jest nośne, w poziomie posadowienia nie występuje woda gruntowa oraz brak procesów geodynamicznych. W przypadku terenów zabudowanych niektóre parametry można ustalić na podstawie obserwacji i rozmowy z przyszłymi sąsiadami.

Stan prawny nieruchomości

Jest opisany w księdze wieczystej, prowadzonej przez wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego, właściwego dla danej miejscowości. Księgę wieczystą może obejrzeć każdy, należy tylko znać jej numer. Jeżeli z księgi wieczystej wynika że osoba sprzedająca jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a w działach III i IV brak wpisów ( oznacza to że działka nie jest obciążona prawami osób trzecich) – można dokonać zakupu.

Przeznaczenie działki

Jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Określa on warunki dotyczące rodzaju zabudowy ( mieszkaniowa jedno lub wielorodzinna, usługowa, siedliskowa ) oraz jej charakterystycznych parametrów ( wysokość, kształt dachu, wskaźnik intensywności zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej, linie zabudowy itp. ). W zapisach planu zawarte są informacje dotyczące rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej ( układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu). Plan może określać strefy ochronne w których zabudowa może być poddana ograniczeniom ( strefy ochrony przyrody, konserwatorskie, ochrony ujęć wody, itp. ). Informację odnośnie posiadania przez gminę planu miejscowego i jego ustaleń można uzyskać w wydziale architektury urzędu gminy. Wypis i wyrys z planu może otrzymać każdy. Interpretację szczegółowych zapisów planu najlepiej skonsultować z architektem.

W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie terenu i cechy charakterystyczne zabudowy mogą być określone jedynie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzję WZiZT wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek osoby zainteresowanej. Wydawanie decyzji poza planem podlega jednak znaczącym ograniczeniom – działka, której dotyczy decyzja, musi spełniać jednocześnie 5 warunków:

co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu

działka ma dostęp do drogi publicznej

istniejące lub projektowane uzbrojenie działki jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego

działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, albo jest objęta zgodą, uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów

decyzja musi być zgodna z przepisami odrębnymi

Dane ewidencyjne działki

Zawarte są w ewidencji gruntów i określają: położenie nieruchomości, oznaczenie, powierzchnię, granice, rodzaj użytków, klasy gruntów, dane właściciela.

Zapraszam do korzystania z poradnika, zawierającego wiele informacji związanych z formalno-prawną stroną inwestycji budowlanych.

arch.P.Kropaczek

www.archi55.pl