Ubezpieczenia majątkowe- rodzaje

views
0

Ubezpieczyć możemy prawie wszystko- zaczynając od mieszkania, domu, samochodu, a kończąc na odpowiedzialności cywilnej. Taki ogrom ubezpieczeń zmusza do dokonania ich podziału na kategorie: majątkowe oraz osobowe. Taki podział wydaje się być jak najbardziej słuszny i użyteczny.

Według Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej polisy podzielone są na dwie główne kategorie ubezpieczeń:

  • dział I – ubezpieczenia na życie,
  • dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Definicja Ubezpieczenia majątkowego

Ubezpieczenie majątkowe jest to rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem może być każdy interes majątkowy dający się wycenić w pieniądzu. W praktyce oznacza to ochronę ubezpieczonego mienia lub odpowiedzialności do wyrównania szkody poszkodowanym osobom. Ubezpieczonym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna.
Ubezpieczenia majątkowe można podzielić na:

  • ubezpieczenie mienia,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest szczególnym typem ubezpieczenia majątkowego, dlatego że nie chroni ubezpieczonego w sposób bezpośredni. W ramach polisy towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do powzięcia na siebie naszej odpowiedzialności cywilnej, która dotyczy zarówno odpowiedzialności kontraktowej jak i deliktowej. W praktyce oznacza to wyręczenie nas w wypłacie roszczeń osobom trzecim na wypadek gdybyśmy wyrządzili im szkodę. Nasze mienie nie musi być w tym przypadku zniszczone- wystarczy, że ktoś inny został poszkodowany i domaga się wyrównania strat na swoim majątku czy też zdrowiu. Polisa OC chroni więc nasz budżet na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Najważniejszym rodzajem polisy odpowiedzialności cywilnej jest oczywiście obowiązkowe OC auta, jednakże istnieją inne, np. OC rolników, OC w życiu prywatnym, czy też OC danych grup zawodowych (komorników, brokerów, nauczycieli itd.)

Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie mienia– jest to typowy rodzaj ochrony majątkowej, gdyż przedmiotem ubezpieczenia są posiadane przez nas dobra materialne. Ubezpieczenie polega na wypłacie stosownego odszkodowania na wypadek zniszczenia lub utraty ubezpieczonego mienia. Polisa może chronić nasz majątek w postaci nieruchomości, samochodu, firmy, upraw rolnych, narzędzi, przedmiotów domowego użytku … Można by było wymieniać bez końca, gdyż to co chcemy ubezpieczyć zależy tylko od nas i od oferty danego ubezpieczyciela. Wysokość wypłaconego odszkodowania za wyrządzone szkody zależy ściśle od ustalonej sumy ubezpieczenia, która jest maksymalną kwotą jaką ubezpieczyciel może przyznać. Ubezpieczenie mienia najczęściej wykupowane jest w celu ochrony mieszkania lub domu oraz samochodu (ubezpieczenie autocasco, czyli popularne AC).